സി.ജി.പി.എ.കേരള രജതജൂബിലി സമ്മേളനം-2017 ഡിസംബര്‍ 17 രാവിലെ 10 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Thursday, October 19, 2017

State Committee Meeting of C.G.P.A., Kerala

CGPA/KL/GL/2017                                                                                                16th October 2017

NOTICE

             It is hereby notified that a meeting of the State Committee of C.G.P.A., Kerala will be held on Wednesday the 15th November 2017 at 10.30 A.M. at the Head Quarters of CGPA, “Pension Kendra”, Capital Towers, Patturaickal Jn., Thiruvambady P.O., Thrissur - 680 022.        

The following will be the Agenda:

1.                  Condolence Resolution
2.                  Welcome
3.                  Presidential address
4.                  Organizational review- General Secretary:
a)      Decisions of NCCPA National Executive
b)      Parliament March and other agitational programmes
c)      CGHS related issues including Court cases filed by CGPA, Kerala
5.                  Silver Jubilee Celebrations of CGPA, Kerala proposed to be held in December 2017
6.                  Delay in revision of pension as per 12-05-2017 orders and organizational action to be taken
7.                  Any other matter of importance with the permission of the Chair
8.                  Vote of thanks.
       All the members of the State Committee are requested to be present at the meeting without fail.       


(T.I.Sudhakaran)
General Secretary


To:     All members of the State Committee & the Secretaries of Affiliates of CGPA, Kerala

Saturday, September 9, 2017

Implementation of Government's decision on the recommendations of the 7th Central Pay Commission (CPC) - Revision of pension of pre-1.1. 2016 Defence Forces pensioners / family pensioners etc.     
    CLICK HERE FOR THE OM

Monday, August 14, 2017

CGPA/KL/GL/2017/73                                                                                               12-08-2017

To
The Secretary to Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension & Pensioners’ Welfare
Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi -110 003

Sub: Revision of Pension of pre-2016 pensioners / family pensioners - Procedural  actions for revision
Ref:   1.  O.M.No. 38/37/2016-P&PW (A) dated 12.05.2017 of GOI, Ministry of Personnel Public Grievances & Pension Department of Pension and Pensioners WeIfare
2.  CPAO New Delhi OM No. CPAO/lT & Tech/Revision (7th CPC) /19.Vol-IlI /2016- 17/61 dated 07.07.2017
3.  F.No 4/23/2017-P&PW(D) GOI, Ministry of Personnel Public Grievances & Pension Department of Pension and Pensioners Welfare dated 25-07-2017
4.  No. 4/23/2017-P&PW(D) GOI Ministry of Personnel Public Grievances &  Pension Department of Pension and Pensioners Welfare dated 07-08-2017

Sir,

       A kind reference is invited to the OMs cited above wherein the procedure for revision of pension/ family pension has been evolved. It has been categorically stated in the reference (1) OM that revision  is to be done by the Departments from where the pensioners had retired. In order to avoid any ambiguity or confusion, as to the modalities of revision it had been emphasised and reiterated in the references 2, 3 and 4 that the revision of pension should be done suo moto by the Departments concerned without eliciting or collecting any information / details from the pensioners. In the reference 4th cited Government have directed “to sensitise the official dealing with pension cases to suo moto process the pension revision cases of pre-2016 pensioners / family pensioners forth with based on details available with Head of Office /PAOs without insisting submissions of any additional information or documents  from them.” In spite of specific directions / orders some departments like Railways, Audit and Accounts Department, Defence Civilians etc. are calling for details regarding pay, pay scale and pension from the pensioners and family pensioners causing difficulties and embarrassment to the pensioners / family pensioners. Southern Railway has gone to the extent of publishing an Advertisement in several newspapers asking to details in a Proforma within a period of 30 days. It is really surprising how the Departments can go against the letter and spirit of the unambiguous orders of the Government of India. This Association apprehends that such procedure will result in delay /procrastination in the revision and authorization of pension /family pension. We would therefore request the Government to kindly issue strict instruction to all the Departments to comply scrupulously with the earlier orders of the Government and to expedite the process of revision of pension / family pension.
           
Thanking you,                                                                                                        yours faithfully


T.I. Sudhakaran
General Secretary
Copy to:
1.      The Comptroller & Auditor General of India , O/o The Comptroller & Auditor General of India, Pocket-9, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110124.
2.      Financial Commissioners- (Railways), Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhavan, Raisina Road, New Delhi-l l O 001
3.      The General Manager, Southern Railway, Chennai
4.      Controller General of Defence Accounts, Ulan Batar Marg, Palam, Delhi Cantt.- 110 010
5.      Chief Controller (Pension), Central Pension Accounting Office, Trikoot- II, Bhikaji Cama Place, New Delhi.